Pogosta vprašanja in odgovori

Spodaj je seznam vprašanj in odgovorov, katere nam uporabniki največkrat zastavljate. Poiščite, če se odgovor na vaše vprašanje morda skriva med spodnjimi vsebinami.

Vlogo za pravico iz javnih sredstev sem na CSD Litija že oddal. Zanima me kdaj bo izdana odločba?

Center za socialno delo mora izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka, oziroma od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti.

Pravica do otroškega dodatka mi velja do 31.08.2016, pravica do subvencije vrtca pa do 31.12.2016. Kdaj moram vložiti novo vlogo?

Novo vlogo morate oddati v tistem mesecu, ko vam pravica poteče. V primeru, da vlogo oddate kasneje (z zamudo) vam pravica začne veljati od prvega naslednjega meseca po vložitvi vloge. To pravilo velja za vse pravice iz javnih sredstev. V vašem primeru morate torej vlogo za otroški dodatek vložiti v mesecu avgustu 2016, vlogo za subvencijo vrtca pa v mesecu decembru 2016.

V odločbi za otroški dodatek sem dobil v izreku napisano, da moram vrniti nekaj zneskov otroškega dodatka? Kaj moram sedaj storiti? Ali moram znesek otroškega dodatka vrniti na račun ministrstva?

V primeru, da vam je bila z odločbo priznana pravica do otroškega dodatka, hkrati pa vam je bilo v izreku tudi naloženo, da morate vrniti znesek otroškega dodatka za določene mesece, vam otroškega dodatka ni potrebno vračati, saj se bo v primeru, da ste do otroškega dodatka še upravičeni ta znesek PORAČUNAL z nakazilom otroškega dodatka v naslednjih mesecih.

V odločbi za denarno pomoč sem dobil v izreku napisano, da moram vrniti nekaj zneskov denarne socialne pomoči? Kaj moram sedaj storiti? Ali moram znesek denarne pomoč vrniti na račun ministrstva?

V primeru, da ste upravičeni do otroškega dodatka, se vam bo znesek denarne pomoči, ki ste jo dolžni vrniti PORAČUNAL z otroškim dodatkom. V nasprotnem primeru ste dolžni denarno pomoč vrniti sami na račun ministrstva, ki je naveden v izreku odločbe, drugače bomo zoper vas sprožili postopek upravne izvršbe.

Ostal sem brez zaposlitve, potekla mi je pogodba za določen čas hkrati pa mi je potekla tudi pravica do denarnega nadomestila. Kakšne pravice lahko sedaj uveljavljam na CSD?

Če ste prijavljeni na Uradu za delo Litija kot brezposelna oseba, aktivni iskalec zaposlitve, lahko na CSD Litija uveljavljate pravico do denarne socialne pomoči, pravico do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Vložiti morate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, zraven pa priložiti potrebna dokazila (bančne izpiske vseh odprtih računov vseh družinskih članov za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge: npr. vlogo uveljavljate v mesecu januarju: potrebujete bančne izpiske za mesece oktober, november in december; pogodbo o zaposlitvi, sklep o prenehanju delovnega razmerja, odločbo ZRSZ o prejemanju pravice do denarnega nadomestila itd.). Vlogo oddate na CSD Litija, kjer dobite še ostale potrebne informacije glede pravic.

Še vedno niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pojdite na stran “KONTAKT” in nas vprašajte.